สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย


ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
01
คุณ ชวการ กมลรักษ์
นายกสมาคม
02
คุณ กิตติศักดิ์ พิมลพรอังกูร
อุปนายกสมาคม
03
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
04
รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
05
ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
06
คุณวีระพล ทองประไพ
กรรมการสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิ
07
อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี
กรรมการสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
08
คุณวรธณัท ธัญญหาญ
กรรมการสมาคมฝ่ายการตลาด
09
คุณรณชัย พิณพรม
กรรมการสมาคมและเหรัญญิก
10
คุณเอกธนัช พานทองภูบดี
กรรมการสมาคมและนายทะเบียน
11
คุณวรนิชาญานันท์ อิโตะ
กรรมการสมาคม
12
คุณพันธุ์เกียรติ ฉวรรณกุล
กรรมการสมาคม
13
คุณปิยพล อนุพุทธางกูร
กรรมการสมาคม
14
คุณอรรถวัติ สมโภชน์
กรรมการสมาคม
15
คุณกนกภัทร กมลรักษ์
กรรมการสมาคม
16
คุณวราวรรณ พิณพรม
กรรมการสมาคมและเลขานุการ